PRIVACY POLICY

Kwartiertje is onderdeel van Hanex Tankstations en Carwashes. Kwartiertje hanteert daarom ook de privacyverklaring Hanex.

Privacyverklaring Hanex Tankstations & Carwashes

Hanex Tankstations & Carwashes gevestigd aan Europalaan 28 D, 5232 BC, te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hanex Tankstations & Carwashes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij we je specifieke toestemming verkrijgen om je te informeren over overige diensten van Hanex Tankstations & Carwashes.

Hanex Tankstations & Carwashes verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan je vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan word je daarvan op de hoogte gesteld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hanex Tankstations & Carwashes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanex Tankstations & Carwashes deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hanex Tankstations & Carwashes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens kan Hanex Tankstations & Carwashes jouw persoonsgegevens delen met andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Hanex Tankstations & Carwashes gebruikt cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookie geeft de website de mogelijkheid je apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website verschijnt bij het eerste bezoek een cookie banner waarmee je toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Je hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie banner. Wanneer je geen toestemming geeft zullen jouw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Zie voor een toelichting: https://www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hanex Tankstations & Carwashes. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingrid@hanex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek.

Hanex Tankstations & Carwashes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hanex Tankstations & Carwashes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ingrid@hanex.nl.

Contactgegevens:

Naam: Hanex Tankstations & Carwashes
Adres: Europalaan 28 D
Postcode: 5232 BC
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 440 02 50
Website: www.hanex.nl 

 

Ingrid Keizer is de functionaris gegevensbescherming van Hanex Tankstations & Carwashes. Zij is te bereiken via ingrid@hanex.nl.